Κάνουμε πράξη τις Αξίες μας. Πιστεύουμε ότι η Αποστολή μας δεν εξαντλείται στα στενά όρια της εταιρείας μας, στους εργαζόμενους μας, στους συνεργάτες μας, στους επαγγελματίες υγείας και στους ασθενείς αλλά επεκτείνεται και στην κοινωνία στην οποία ανήκουμε.

Ενθαρρύνουμε, υποστηρίζουμε και συμμετέχουμε ενεργά σε Προγράμματα και Δράσεις που αφορούν τη φύση και το περιβάλλον, το κοινωνικό σύνολο, την εθνική οικονομία.

  • Περιβάλλον: Φροντίζουμε έτσι ώστε όλες οι δραστηριότητες μας να ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτωσεις και τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας. Κάνουμε λογική χρήση των φυσικών πόρων.
  • Επαγγελματίες Υγείας: Υποστηρίζουμε και χορηγούμε πληθώρα προγραμμάτων και δράσεων (συνέδρια, ημερίδες, εκδόσεις κ.α.) που διοργανώνονται από επιστημονικές οργανώσεως επαγγελματιών. Ενισχύουμε μεγάλο αριθμό κλινικών, νοσοκομείων και φορέων που ασχολούνται με την έρευνα, τη διάγνωση και τη θεραπεία.
  • Ασθενείς, Συγγενείς και Φροντιστές Ασθενών: Υποστηρζουμε και χορηγούμε πληθώρα προγραμμάτων και δράσεων (συνέδρια, ημερδες, εκδόσεις κ.α.) που διοργανώνονται από Συλλόγους Ασθενών ή άλλους Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και σχετίζονται με την Αγωγη Υγείας και την Πρόληψη, την ανάπτυξη προγραμμάτων Θεραπείας και Αποκατάστασης, την ανάπτυξη Προγραμματων Υποστήριξης Ασθενών και Φροντιστών.
  • Κοινωνικό Σύνολο: Φροντίζουμε ετσι ώστε να είμαστε συνεπής και υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Υποστηρίζουμε Προγραμματα Υποστήριξης Μειονεκτούντων και Αποκλεισμένων Κοινωνικών Ομάδων. Συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της κοινωνίας, στην οποία ανήκουμε, καθώς και της εθνικής οικονομίας.